در سوگ آتنا و ميليونها قربانی جنسی در طول تاريخ

در سوگ آتنا و ميليونها قربانی جنسی در طول تاريخ

در سوگ آتنا و ميليونها قربانی جنسی در طول تاريخ
شوك حاصل از خبر واقعه ناجوانمردانه و حيواني تجاوز و قتل كودك هشت ساله واكنشهاي متفاوتي از طيف هاي فكري را برانگيخت و هر طيف از زاويه ديد خود و طبق معمول از يك بعد به علت وقوع اين عمل غير انساني پرداخت.
برخي تار موي زنان و بد حجابي را نشانه رفتند و برخى ديگر غرايز سركوب شده را عامل دانستند.
نكته ايي كه در اين هياهو از هر دو طرف مورد غفلت قرا گرفت ،اين بود كه هر دو گروه با تحليل خود به نوعي عمل مجرم و قاتل را توجيه كردند،در حاليكه در هيچ دادگاهي جرم شخص مبتني بر علت از بين نميرود و انچه در دادگاه زميني و آسماني مورد تاكيد قرار ميگيرد ،ضرورت مديريت غرايزي همچون خشم ، طمع و شهوت..در شرايط بحران است.
در آموزه هاي ديني در قالب آيات و روايات اين امر به كرات مورد تاكيد قرار گرفته است و در داستان عشق زليخا به يوسف ” امتناع و خويشتنداري يوسف در عدم پذيرش عرضه زليخا” تاكيد بر نقش فرد در انتخاب و يا پرهيز از لغزش وانحراف حتي در شرايط كاملا تحميلي به زيبايي به تصوير كشيده ميشود، و اينكه حفظ تقوي وابسته به شرايط نيست و انسان بايد در هر شرايطي قادر به مهار خويش باشد و تقوي در اينجا معني مي يابد. ” نه انكه به قول بابا طاهر چشم را كور كنيم تا نبيند،چرا كه تا توان ديدن پيدا كند به گناه خواهد افتاد”.
جالب است كه ماجراي قتل اتنا درست دال بر آموزه هاي افراطي دارد كه اختيار و عدم انحراف و خطا را به نوعي به شرايط ربط ميدهد.مردي كه همسر دارد و صاحب فرزند است،”قطعا نه با غرايز سركوب شده درگير است ونه تار موي زنان ،مگر آنكه ،داراي ذهن مريض بوده باشد”. ” و ذهني كه مريض است نه با پوشيه زنان قابل درمان است،(تجربه عربستان سعودي) و نه با افسار گسيختگي روابط(تجربه تجاوزات در غرب).
آنچه در روابط محرم و نامحرم بيش از هر چيز امنيت ايجاد ميكند،خروج از نگاه جنسيتي و تربيت ذهن به ديدن ” انسان به ما هو انسان است”،كه چه در طواف بدور خانه خدا و هم انجا كه سنگ بر ميدارد تا شيطان نفس را دور كند ،به زيباترين وجه ممكن اموزش داده ميشود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *