The Responsive Leaders

The Responsive Leaders

مديران پاسخگو يكي از جالب ترين بخش خبر در اخبار بيست و سي ، دنياي صد و هشتاد درجه متفاوت “مردم و مشكلات ” و ” مديران و جواب هاست”. وقتي دوربين درد مردم را از طريق تصويرحقايق زندگي روزمره انان در بخش هاي مختلف نشان مي دهد و صداي انان را پخش ميكند ،مديران اجرايي با شجاعت تمام به ميدان مي ايند و براي “همه چيز” چنان پاسخي كوبنده دارند ،كه گويي مردم مصاحبه شونده متعلق به كره ايي…

Read More Read More

Forsaken humanity

Forsaken humanity

  Forsaken humanity! The unfortunate scenes of innocent corpses on the ground from men, to women and the children, shows the evil that disguised itself as human beings that are capable of such monstrosity. Days where human rights didn’t have wolves disguised as sheep, and ethics was the scale for humanity, chivalry in war was acknowledging the women and the children and any other civilian, and even not to stab your enemy from the back, these where passed along and…

Read More Read More

Patriarchal society and women’s rights

Patriarchal society and women’s rights

  Patriarchal society and women’s rights It has been many years that they make insignificant things as the real issues and close their eyes in the hundreds of abuses that women receive in this society. So many times her body has been bruised and the fight has been so serious that the police was involved. They say she’s crazy, it’s not her fault!! Under the mental and financial pressure, she struggled and tried to get a job, but every time…

Read More Read More

Hadith of Ramadan and Qadr nights

Hadith of Ramadan and Qadr nights

  One month we must break the habits, from eating to sleeping, we must actually break our habits. Habits usually enchain people, and with Ramadan we must try to break this chain link by link that drives the human life from quality to quantity. This habit also forms in “worship without expectation” and the “worshiper without expectations” that has inherited just the habit of religion from their predecessors and repeat it, but when they’re faced with an action or a…

Read More Read More

Scenes of terror and attack in the heart of Tehran

Scenes of terror and attack in the heart of Tehran

  Scenes of terror and attack in the heart of Tehran Yesterday’s events with all its bitterness and sorrow for losing our citizens, it was a big warning for all of us: Politicians of the left and right parties that have mistaken the real enemy and instead have started the war between themselves, need unity and cooperation when the foe is beating on the drums of separation and dismemberment, war and terror have become united against all odds, at any…

Read More Read More

Losing the Men

Losing the Men

In answer to one of the Sociology Professors on “Losing the Men” Dr. Sousan Safaverdi, women’s and human rights activist: Hello, unfortunately the truth and the reality we face have a great difference, that is expected not to go unnoticed by the sociologists. In a country that gender orientation is applied in many levels in an obvious way and even if it’s not applied people’s insights to this matter results to gender orientation being applied again. This experience of yours…

Read More Read More

Felicitation of Mab’as to those whom like the prophets invite to “peace and friendship”

Felicitation of Mab’as to those whom like the prophets invite to “peace and friendship”

His prophecy was epiphany of magnanimity and kindness Every time a prophet was chosen by God to lead men towards salvation, those whose kingdoms were built on ignorance and deceit stood on the path of God’s holy prophets. Before the last prophet, one hundred and twenty four thousand prophets came to lead men from pride, greed, and lust to selflessness and devotion. Devotion was described as leaving darkness into the light, and light is love, that with its’ shine kindness…

Read More Read More

Syria’s chemical bombings, reminder of the bitter days of Halabja

Syria’s chemical bombings, reminder of the bitter days of Halabja

I remember clearly, when innocent people were burning and the corpses of men, women, and children became the new pavement in the streets, the western medias released the news in such manner that apparently Iraq has used chemical bombs, and later on trying to avoid questioning the Iraqi government, their own ally, they blamed the attack on Iran; that Iran was the one that used chemical bombs. Until this chaos took a different course when Iraq invaded Kuwait. And now…

Read More Read More

Theresa May’s trip to the Middle East

Theresa May’s trip to the Middle East

After the second World War and prohibition of conflicting policies of the world’s nations due to the sorrows that befell various families around the globe, the countries that had the most benefits from the wars started a new policy in order to not fall back from the massive economical market of war, which was “war for peace and security”. If once “racial superiority” was used against the nations, these days the same founders of colonialism ideals use the “peace and…

Read More Read More

Women’s day, a day for breaking the cliche

Women’s day, a day for breaking the cliche

Women’s day, a day for breaking the cliche Women’s day is the reminder of the efforts for being seen. it’s a day that in different cultures considered as either, for misguided Aarabs by the good news of the birth of Zahra the spring of light for the prophet Mohammed or just for being present in deciding their destiny in the form of communities in different countries for breaking the cliches that enslaves not only the women, but also the humanity….

Read More Read More