Browsed by
برچسب: دولت

تقليد دردسر زا

تقليد دردسر زا

تقليد دردسر زا

در راهروهاي سازمانهاي مختلف اداري با مراجعيني روبرو ميشوي،كه به قول معرف كارد بزني خونشان در نمياد ، چرا؟
وقتي انسان با يك اميد و بدو بدو از اين طرف شهر به انطرف در اين گرما و ترافيك براي انجام كارش ميره ، يك جمله عين پتك ميخوره توي سرش “سيستم قطع است”.
دوستاني كه بدنبال به روز كردن سيستم هاي كاري هستند ،ظاهرا نمي دانند ،در كشورهاي ديگر اين امر براي سهولت كار مردم و ارزش وقت انان اينترنتي انجام ميشود ، نه براي سر كار گذاشتن مردم!!!!
“اينهم از معضلات فرهنگي است كه اول تقليد ميكند قبل از انكه ابزار كار و ظرفيت موجود را بسنجد”!

مديران پاسخگو

مديران پاسخگو

مديران پاسخگو
يكي از جالب ترين بخش خبر در اخبار بيست و سي ، دنياي صد و هشتاد درجه متفاوت “مردم و مشكلات ” و ” مديران و جواب هاست”.
وقتي دوربين درد مردم را از طريق تصويرحقايق زندگي روزمره انان در بخش هاي مختلف نشان مي دهد و صداي انان را پخش ميكند ،مديران اجرايي با شجاعت تمام به ميدان مي ايند و براي “همه چيز” چنان پاسخي كوبنده دارند ،كه گويي مردم مصاحبه شونده متعلق به كره ايي ديگر و سرزميني ديگر بوده اند.
خدا را شكر مديران ما در هر زمينه ايي غفلت داشته باشند، در زمينه پاسخگو بودن در تمام ادوار الگويي تمام و كمال هستند!!!!

يازده دولت و نزديك به چهار دهه تهاجم

يازده دولت و نزديك به چهار دهه تهاجم

ماجراي دولت هاي پس از انقلاب داستان عجيبي است كه ظاهرا بر خلاف تمام داستان ها پاياني ندارد. اگر تهاجم به سه دولت اول را به حق متاثر از جريانات خارج و نوپايي انقلاب قلمداد كنيم،
براي دولت هاي بعدي تهاجم از جنس داخلي را بايد غالبا از تاثير خارجي بيشتر ببينيم.
اينكه سالها بر عليه ما توطئه شده است قطعا توهم نيست،اما اينكه سهم بازيگران داخلي را ناديده بگيريم و براي همه چيز ديگران را مقصر بخوانيم نيز توهم ديگري را دامن زده ايم.

چرا كه اين فرض نقش و تاثيرگذاري ما بر امور را نفي ميكند،و به ديگران قدرت افسانه ايي ميدهد.
اينكه هر دولت منتخب مردمي گاه راست و گاه چپ  متهم به انواع ناكار امدي هستند، توهمي است كه ما دچار ان هستيم.
در فرهنگ ما يك نگاه صفر وصدي وجود دارد،لذاما ياد نگرفته ايم تقاط مثبت و ضعف را در كنار هم ببينم و غالبا نيز بيش از انكه قدرداني،وسپاسگذاري از خدمات وجود داشته باشد ،انتقاد مغرضانه و تهمت و شانتاژ رواج دارد.

يازده دولت و نزديك به چهار دهه تهاجم

و رقبا در عرصه هاي مختلف براي بيرون راندن حريف خود از صحنه روي نظام هاي غير ديني را سياه مي كنند.
نگاهي به سرگذشت دولت هاي منتخب بياندازيم،
خدا وكيلي كدام كشوري همانند كشور ما تمام دولت هاي قبلي اشان را اينطور سياه كه ما نقاشي ميكنيم، ،سياه مي كشند.
اگر همه دولت هاي منتخب به نوعي دزدي كرده اند
دو حالت قابل تصور است
يا ساختار ما غلط است كه هر كه در ان قرار ميگيرد ،راه دزدي و اختلاس و خيانت برايش هموار ميشود،
ويا ما خداي ناكرده غالبا ملتي …هستيم.
فرض دوم كه را نمي توانيم بپذيريم چون شامل خودمان هم ميشود، پس فرض اول پذيرش بيشتري مي يابد.

در يك ساختار مصون و واكسينه شده ويروس نمي تواند ،حداقل ،به راحتي نفوذ كند،درست بر عكس ساختار ناسالم كه حتي اگر فرد سالمي  هر چند مقاوم هم در ان قرار بگيرد، در دراز مدت از پاي در خواهد امد.
اينكه هر دولت سر كار امده را ما براحتي سياه ميكشيم ،  نشان از سياهي ساختاري است كه در درجه اول  از سياهي ذهن ما بر مي خيزد و در عرصه هاي مختلف زندگي ما جلوه گر ميشود.