Browsed by
برچسب: سازمان های دولتی

تقليد دردسر زا

تقليد دردسر زا

تقليد دردسر زا

در راهروهاي سازمانهاي مختلف اداري با مراجعيني روبرو ميشوي،كه به قول معرف كارد بزني خونشان در نمياد ، چرا؟
وقتي انسان با يك اميد و بدو بدو از اين طرف شهر به انطرف در اين گرما و ترافيك براي انجام كارش ميره ، يك جمله عين پتك ميخوره توي سرش “سيستم قطع است”.
دوستاني كه بدنبال به روز كردن سيستم هاي كاري هستند ،ظاهرا نمي دانند ،در كشورهاي ديگر اين امر براي سهولت كار مردم و ارزش وقت انان اينترنتي انجام ميشود ، نه براي سر كار گذاشتن مردم!!!!
“اينهم از معضلات فرهنگي است كه اول تقليد ميكند قبل از انكه ابزار كار و ظرفيت موجود را بسنجد”!